ผู้ดูแลระบบ

- sanan thiantong


ทีมพัฒนาโปรแกรม และรายงาน

- คุณอุเทน จาดยางโทน (สสจ.พิษณุโลก) Project Manager

- คุณสุพัฒนา ปิงเมือง (รพสต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี) Co-Programmer

- คุณสุจินต์ สุกกล้า (รพท.ศรีสังวรณ์ สุโขทัย) Co-Programmer

- คุณนครินทร์ เกตุวีระพงศ์ (รพ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก) Co-Programmer

- คุณศรศักดิ์ สีหะวงษ์ (สสจ.พิษณุโลก) Report Programmer & CUT Tool

- คุณภศล สุริยะ (รพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก) Implementor & Custom-Report Programmer

- คุณจิรชาย นาบุญมี (สสอ.ร้องกวาง จ.แพร่) Report Programmer

- คุณเดชา สายบุญตั้ง (รพ.ด่านซ้าย จ.เลย) Tester

กลุ่ม Facebook DHDC
Source Code