หมวดรายงาน-การคัดกรอง

ประมวลผล 2017-12-17 08:50:21

1) ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิต(ปรับ 20150217)

2) ความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี

3) ความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรี 30-60 ปี

หมายเหตุ : ระบบรายงานอยู่ระหว่างพัฒนาอย่างต่อเนื่อง