ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง
ความดันโลหิต

ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ HbA1c
.

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุม
ความดันโลหิตได้ดี

หญิงคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ
5 ครั้งตามเกณฑ์

หญิงคลอดได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก
ก่อน 12 สัปดาห์


เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน DTP5